Vi antar dina utmaningar med handlingskraft, kreativitet och skarp juridik

Affärsjuridiska tjänster

Vi är verksamma inom affärsjuridiska områden som täcker det mesta som man stöter på i ett företags vardag. Här presenterar vi tjänsterna lite mer ingående. Om ni skulle ha några frågor eller ett ärende som inte passar in i någon av beskrivningarna rekommenderar vi er att kontakta oss så tar vi reda på hur vi kan hjälpa er.

Immaterialrätt

Immaterialrätt omfattar skydd av olika former av immateriell egendom. Det kan exempelvis handla om skydd av varumärken, patent, designskydd och upphovsrätt. När du eller ditt företag har skapat en produkt eller vill marknadsföra produkter eller tjänster under ett specifikt namn är det väldigt viktigt att det ni skapar är skyddat för att försäkra att ingen kopierar idéerna, mönstren eller ert namn.

Vi vet hur man korrekt registrerar och skyddar sina verk mot otillbörlig användning samt hur man går tillväga om det skulle visa sig att någon har stulit en design, en idé eller använder sig av era verk utan tillåtelse.

Ta hjälp av oss när ni behöver hjälp med registrering av patent, varumärken eller skydd av design eller om ni har frågor kring hur man korrekt går tillväga om man vill köpa rättigheter till någon annans verk.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt omfattar lagstiftning som gäller bildande, ägande, överlåtelse och upplåtelse av fastigheter. Vi hjälper er i alla frågor som rör förvaltning, köp, försäljning och uthyrning av era fastigheter eller om ni behöver hjälp med era egna hyreskontrakt eller någon annan fråga som har med era fastigheter att göra.

Entreprenadrätt

Området entreprenadrätt, även kallat entreprenadjuridik, handlar om upphandling och utförande av entreprenader. Vi kan de regler som gäller för såväl privata som offentliga entreprenader och hjälper er att se till att alla avtal blir korrekt uppställda samt kan ge råd och representera er om det skulle uppstå konflikt eller problem med entreprenaden.

Avtalsrätt

Avtalsrätt reglerar hur avtal kommer till stånd, deras giltighet samt hur de skall tolkas. Detta är ett komplext juridiskt område då avtal många gånger måste anpassas till specifika förhållanden och även olika regler i olika geografiska områden, något som är särskilt viktigt när man arbetar internationellt.

Vissa avtal har färdiga formkrav som hjälper till att reglera vad som måste finnas med och inte medan dessa på andra områden saknas. Där är det oerhört viktigt att man skriver texten så att den både är tydligt och juridiskt giltig. Vi hjälper er att formulera de avtal ni behöver samt kan bistå vid frågor kring hur avtal skall tolkas, vilka rättigheter och skyldigheter de ingående parterna har och dylikt.

Skadeståndsrätt

Skadestånd är en del av civilrätten som reglerar vem som har rätt till skadestånd samt skadeståndens storlek. Skadeståndskrav är vanligen kopplade till en annan process där skadeståndet blir en del av kompensationen som betalas ut till den som har lidit en person- eller sakskada. Vi ger er råd kring hur man kan ställa ett skadeståndskrav eller hur ni bör gå tillväga om någon utkräver ett skadestånd av er på grund av en orsakad skada.

Bolagsrätt

Bolagsrätt - även kallad associationsrätt - är den juridiska gren som reglerar bolag och juridiska personer. Det handlar bland annat om de juridiska reglerna kring bildande, drift och upplösning av olika former av bolag. Ta hjälp av oss till exempel vid ombildning av bolag eller om ni planerar att bilda ett nytt företag.

Börsrätt

Börsrätten omfattar juridik gällande värdepappersmarknader och deras regelsystem. I och med att Sverige gick med i EU på 1990-talet ställdes nya krav på hur värdepappersmarknaden måste regleras för att leva upp till internationell standard. Den ekonomiska globaliseringen samt EU-direktiv gör att handeln måste följa de internationella kraven. Om ni har frågor kring handel med värdepapper eller är intresserade av att registrera ert företag på börsen hjälper vi er med de formaliteter som krävs och med samtliga steg i processen.

Finansiering

Inom området finansiering behandlas exempelvis lån och aktiekapital i bolag. Vi vet vilka regler som gäller för att kunna skaffa den finansiering man behöver för nyuppstart eller genomförande av projekt eller produktutveckling. Om ni är intresserade av att omfördela aktiekapital eller har andra frågor kring aktiekapitalet i firman finns vi tillhands.